маг корчагин василий убили Испания

0 голосов
спросил 30 Янв, 19 от Administrator (19,330 баллов)
Как в Испании  ковыряют лярвы присоски мысливирусы  душонку васьки корчагина псевдо мага шарлатана.
https://www.cataloniatoday.cat/article/1544977-russian-found-murdered-was-clairvoyant.html
https://www.cataloniatoday.cat/article/1544977-russian-found-murdered-was-clairvoyant.html
SOCIETY
Russian found murdered was clairvoyant
T. S
Vasili Korchagin, the Russian who apparently disappeared in Llinars del Vallès and was assassinated on November 24 with two large rocks wrapped around his body in the Boadella reservoir, was a well-known clairvoyant and faith healer in his native country. He lived in Krasnoiarsk, a city of over a million inhabitants located some 7,600 km from the place where his corpse was located. The peculiar nature of the victim’s business has further complicated the investigation for the Mossos.
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1544871-l-home-trobat-assassinat-al-panta-de-boadella-era-un-conegut-vident-a-russia.html
SUCCESSOS
 20:28
 
https://www.cataloniatoday.cat/article/1544977-russia..
  
Russian found murdered was clairvoyant
www.cataloniatoday.cat
 
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-diver..

L'home trobat assassinat al pantà de Boadella era un conegut vident a Rússia
www.elpuntavui.cat
BOADELLA D’EMPORDÀ - 30 gener 2019 2.00 h
L’home trobat assassinat al pantà de Boadella era un conegut vident a Rússia
 El jutjat de Figueres investiga sota secret de sumari l’assassinat de Vasili Korchagin, que constava que havia desaparegut a Llinars del Vallès
TURA SOLER - BOADELLA D’EMPORDÀ
Vasili Korc­ha­gin, l’home rus que cons­tava com a des­a­pa­re­gut a Lli­nars del Vallès i que el 24 de novem­bre va ser tro­bat assas­si­nat i amb dues grans pedres engan­xa­des al cos dins del pantà de Boa­de­lla, era un home ben cone­gut a Rússia per la seva acti­vi­tat de mag, vident, sana­dor... que desen­vo­lu­pava a Kras­no­iarsk, una ciu­tat de més d’un milió d’habi­tants situ­ada a 7.600 km del lloc on va ser loca­lit­zat el seu cadàver.

“No pro­meto res impos­si­ble però asse­guro allò pos­si­ble”, diu l’anunci de Korc­ha­gin, que es defi­neix com a “sana­dor, brui­xot siberià, cla­ri­vi­dent, psíquic, psi­quia­tre, bio­e­ner­ge­tista, nutri­ci­o­nista, hereu de les anti­gues tra­di­ci­ons paga­nes i des­cen­dent dels antics brui­xots polo­ne­sos i fun­da­dor de nou esco­les esotèriques”. L’anunci de Korc­ha­gin, que té el regis­tre de brui­xot –una acti­vi­tat molt estesa a Rússia– número 16.072, garan­teix un 100% de resul­tats posi­tius en els seus ser­veis d’assistència màgica per gua­rir mals del cos i de l’ànima, des­fer male­dic­ci­ons, eli­mi­nar com­petència... La pecu­li­a­ri­tat de l’acti­vi­tat de la víctima (una ronda per Goo­gle per­met tro­bar quei­xes d’algú que se sen­tia esta­fat pel mag) i les difi­cul­tats per des­co­brir l’esce­nari del crim con­ver­tei­xen la inves­ti­gació en com­plexa. Els Mos­sos, sota la direcció del jut­jat de Figue­res, que ha decre­tat el secret de sumari, inten­ten res­se­guir els dar­rers moments de la vida de Korc­ha­gin i els motius de la seva estada a Cata­lu­nya, on consta que tenia algun fami­liar. Curi­o­sa­ment es va denun­ciar la des­a­pa­rició el 29 de novem­bre, cinc dies després que es trobés el cos
LES DATES
24.11.18
Uns pescadors
van trobar un cadàver dins del pantà, amb dues grans pedres.
29.11.18
Dia
de la desaparició a Llinars que apareixia als cartells de Sosdesaparecidos.
La ‘màgia’ de viure un cop mort
Quan Sosdesaparecidos ja havia desactivat l’alerta de recerca de Korchagin advertint que se l’havia trobat mort, a la seva ciutat, Krasnoiarsk, i després de la publicació de la identificació de la víctima, l’entorn del bruixot mantenia que el vident continuava viu i fins i tot es concertaven visites i consultes al seu servei de màgia. De moment, el cadàver de Vasili Korchagin continua al dipòsit judicial i, ara per ara, no consta que s’hagi practicat cap detenció en relació amb el seu assassinat. Korchagin va morir per cops, però també tenia signes d’estrangulament.
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1544871-l-home-trobat-assassinat-al-panta-de-boadella-era-un-conegut-vident-a-russia.html
васька корчагин шарлатан как там в болоте Испании твоя душонка ? А ты помнишь как ты кричал и что говорил  ? Помнишь ? Знаю твоя душонка все слышит. И ты знаешь  кто на тебя смертельную порчу на смерть переклад навел. Зови васька корчагин  маг шарлатан  за собой свою родню  всех.

Ваш ответ

Отображаемое имя (по желанию):
Конфиденциальность: Ваш электронный адрес будет использоваться только для отправки уведомлений.
Добро пожаловать на сайт Вопрос - Ответ, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...